POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ILONASODOLSKA.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających ze Strony Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies i podobnych technologii oraz narzędzi analitycznych. 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest JJ Sodolski Corporation Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego pod numerem 0000992738, NIP 7011106214, REGON 523151375; adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa,, adres poczty elektronicznej: kontakt@ilonasodolska.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Właścicielem Strony Internetowej. 

Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie przez użytkownika określonych danych wymaganych dla skorzystania z określonej funkcjonalności Strony – może skutkować brakiem możliwości skorzystania z tejże funkcjonalności (np. formularza kontaktowego). Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z określonej funkcjonalności udostępnianej na Stronie przez Administratora, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do skorzystania z funkcjonalności Strony wskazany jest przez Administratora na Stronie Internetowej (np. przed wypełnieniem formularza kontaktowego). 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem wynikającym z niniejszego dokumentu. 

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie,  w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności wtedy, gdy ta osoba jest dzieckiem. 

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej  z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony Internetowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.  

 

CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ  

Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika  z działań podejmowanych przez danego użytkownika na Stronie Internetowej. 

Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie Internetowej w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez okres zgodnie z poniższą tabelą:

Cel przetwarzania 
danych
Podstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania danych
Korzystanie z usług elektronicznych  
udostępnianych przez  Administratora na Stronie Internetowej

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia  RODO (wykonanie umowy) –  
przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania umowy, której stroną jest  osoba, której dane dotyczą, lub do  podjęcia działań na żądanie osoby,  której dane dotyczą, przed zawarciem  umowy, takich jak np. udzielenie  odpowiedzi na zapytanie przesłane  przez użytkownika za pośrednictwem  formularza kontaktowego
Dane są przechowywane przez okres  niezbędny do wykonania, rozwiązania  lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej  umowy z Administratorem, np. przez  czas potrzebny do udzielenia  
użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie przesłane formularzem kontaktowym.
Marketing  bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  
prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  dbaniu o interesy i dobry wizerunek  Administratora oraz dążeniu do świadczenia usług
Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego  interesu realizowanego przez  
Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń w  stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez  
Administratora działalności  
gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w  
szczególności Kodeksu cywilnego  (podstawowy termin przedawnienia dla  roszczeń związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej wynosi trzy  lata). 
Administrator nie może przetwarzać  danych w celu marketingu  
bezpośredniego w przypadku wyrażenia  skutecznego sprzeciwu w tym zakresie  przez osobę, której dane dotyczą.
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia  RODO (zgoda) – osoba, której dane  dotyczą wyraziła zgodę na  
przetwarzanie swoich danych  
osobowych w celach marketingowych  przez Administratora
Dane przechowywane są do momentu  wycofania zgody przez osobę, której  dane dotyczą na dalsze przetwarzanie  jej danych w tym celu.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie  może podnosić   Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO – przetwarzanie jest niezbędne  do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów  
Administratora – polegających na  ustaleniu, dochodzeniu lub obronie  roszczeń jakie może podnosić  
Administrator lub jakie mogą być  podnoszone wobec Administratora
Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego  interesu realizowanego przez  
Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń w  stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez  
Administratora działalności  
gospodarczej. Okres przedawnienia  określają przepisy prawa, w  
szczególności Kodeksu cywilnego  (podstawowy termin przedawnienia dla  roszczeń, jakie mogą być podnoszone  wobec Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze Strony  Internetowej i  
zapewnienie jej prawidłowego działania
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  
prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  prowadzeniu i utrzymaniu Strony  Internetowej
Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego  interesu realizowanego przez  
Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń  Administratora w stosunku do osoby,  której dane dotyczą, z tytułu  
prowadzonej przez Administratora  działalności gospodarczej. Okres  
przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego  (podstawowy termin przedawnienia dla  roszczeń związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej wynosi trzy  lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu na Stronie InternetowejArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  
prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na  prowadzeniu statystyk i analizie ruchu  na Stronie Internetowej celem poprawy  funkcjonowania Strony Internetowej
Administratora w stosunku do osoby,  której dane dotyczą, z tytułu  
prowadzonej przez Administratora  działalności gospodarczej. Okres  
przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego  (podstawowy termin przedawnienia dla  roszczeń związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej wynosi trzy  lata).

 

ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ  

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.  

Dane osobowe użytkowników Strony Internetowej mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:  

  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym jego Strony Internetowej oraz usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 
  • dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie prawne lub doradcze (w szczególności kancelaria prawna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie  w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 
  • dostawcy umieszczonych na Stronie Internetowej wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej Stronę Internetową pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych

logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:  

  • Meta Platforms Ireland Limited – Administrator korzysta na Stronie Internetowej z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook i Instagram i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe użytkownika korzystającego ze Strony Internetowej do Facebook i Instagram w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi w tych serwisach. (Dane te obejmują informacje o działaniach na Stronie Internetowej – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto na tych platformach i czy jest w nich zalogowany). 
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company – Administrator korzysta na Stronie Internetowej z wtyczek społecznościowych serwisu LinkedIn i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe użytkownika korzystającego ze Strony Internetowej do LinkedIn w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi w tym serwisie. (Dane te obejmują informacje o działaniach na Stronie Internetowej – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto na tej platformie i czy jest do niej zalogowany). 
  • Google Ireland Limited Administrator korzysta na Stronie Internetowej z wtyczek Google i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe użytkownika korzystającego ze Strony Internetowej do Google w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi w tym serwisie. (Dane te obejmują informacje o działaniach na Stronie Internetowej – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług). 

 

PROFILOWANIE 

Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.  

Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych na Stronie Internetowej. Efektem korzystania z profilowania na Stronie Internetowej może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych działaniach na Stronie, przesłanie propozycji usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Administratora. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też oferty Administratora. 

Profilowanie na Stronie Internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Stronie, np. poprzez analizę dotychczasowej historii aktywności na Stronie Internetowej. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy lub ofertę. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.  

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –  z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności. 

 

COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ I ANALITYKA  

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.  

Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Stronę Internetową można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:Ze względu na ich okres  
przechowywania na urządzeniu  osoby odwiedzającej Stronę  Internetową:
Ze względu na cel ich stosowania:
1) własne (tworzone przez  Stronę Internetową Administratora) oraz  
2) należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
1) sesyjne (przechowywane do  czasu opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia  przeglądarki internetowej) oraz  
2) stałe (przechowywane przez  określony czas, zdefiniowany  przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
1) niezbędne (umożliwiające  
prawidłowe funkcjonowanie  
Strony Internetowej),  
2) funkcjonalne/preferencyjne  
(umożliwiające dostosowanie  
Strony Internetowej do preferencji osoby odwiedzającej  stronę),  
3) analityczne i wydajnościowe  (gromadzące informacje o  
sposobie korzystania ze Strony  
Internetowej),

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących konkretnych celach:

Cele stosowania plików Cookies  na Stronie Internetowej  
Administratora
zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy i ankiet (pliki Cookies  niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych  preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki,  układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej (pliki  Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania  ze Strony Internetowej (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)
wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam  oraz ignorowania reklam, których użytkownik nie chce oglądać, mierzenia  skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech  zachowania osób odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową  analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach,  słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam  dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy  odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google  Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe,  reklamowe i społecznościowe)

Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez Stronę Internetową, jest możliwe w następujący sposób:

 

W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w  ikonkę kłódki po lewej stronie,
(2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę  tarczy po lewej stronie,
(2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub  „Zablokowane”,
(3) kliknij pole  „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące  serwisów społecznościowych” lub  „Treści z elementami śledzącymi”
W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”,
(2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”,
(3) przejdź do zakładki „Ogólne”,
(4) przejdź do  zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij  pole „Wyświetl pliki”
W przeglądarce Opera:  
(1) w pasku adresu kliknij w  ikonkę kłódki po lewej stronie,
(2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
w przeglądarce Safari:  
(1) kliknij menu „Preferencje”,
(2)  przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)  kliknij w pole „Zarządzaj danymi  witryn”
Niezależnie od przeglądarki, za  pomocą narzędzi dostępnych np.  na stronie:  
https://www.cookiemetrix.com/  lub: https://www.cookie 
checker.com/

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej. 

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie  z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 

w przeglądarce Chrome  

w przeglądarce Firefox 

w przeglądarce Internet Explorer  

w przeglądarce Opera  

w przeglądarce Safari 

w przeglądarce Microsoft Edge 

Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową i analizie ruchu na Stronie Internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na temat urządzeń  i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. 

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie Internetowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.  

W związku z możliwością korzystania przez Administratora na Stronie Internetowej z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Irelantd Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Stronę Internetową (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. 

Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Stronę Internetową, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.  

Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. 

Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy bowiem tylko niniejszej Strony Internetowej Administratora oraz danych osobowych przetwarzanych w związku z jej używaniem.